Bel ons!

06-194 264 38

Artikel 1. Algemeen
Onderstaande leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en transacties voor zover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Indien de afnemer gebruik maakt van eigen algemene voorwaarden, dan worden deze behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging niet door Admitech aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van dertig dagen na dagtekening offerte. De opgegeven prijzen gelden voor levering af kantoor, magazijn of winkel, exclusief omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen. Prijsstijgingen binnen de hierboven genoemde periode komen voor rekening van Admitech. Na ontvangst van de door de afnemer ondertekende offerte, gaat de levertijd in welke doorgaans veertien dagen bedraagt, maar die niet is te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding zal de afnemer Admitech schriftelijk in gebreke dienen te stellen. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de afnemer te verstrekken technische gegevens aan de hand waarvan de offerte is opgesteld. Admitech verplicht zich jegens de afnemer om hem vervolgens de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als in de offerte beschreven. Hieronder valt niet de garantie dat Admitech ervoor in staat dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de afnemer deze wil gebruiken.

Artikel 3 Betaling en levering
De betaling van de factuurbedragen dient à contant bij levering te geschieden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Is anders overeengekomen, dan dient betaling plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum. Heeft betaling dan niet plaatsgevonden, dan is er sprake van verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en is de afnemer gehouden de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen. Bij deze laatste wordt uitgegaan van een minimum ad 50,00 Euro en worden voorts als volgt berekend: 15% over de eerste 3000,00 Euro over het meerdere tot 6000,00 Euro bedragen deze 10% en 5% over het meerdere van het laatst genoemde bedrag.

Artikel 4 Levering
Levering geschiedt af kantoor, winkel of magazijn van Admitech tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. Eigendom
Het eigendom van de te leveren zaken gaat pas over op de afnemer als deze aan al zijn verplichtingen jegens Admitech heeft voldaan. Indien er gerede twijfel kan bestaan omtrent de betalingscapaciteit van de afnemer, dan is Admitech bevoegd om de aflevering uit te stellen, totdat zekerheid voor betaling is verkregen. Voor de aldus eventueel ontstane vertraging in de levering is Admitech niet aansprakelijk.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Door Admitech wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard inzake vergoeding van eventueel geleden schade van welke aard dan ook veroorzaakt door haar geleverde zaken. In het geval Admitech middels rechtelijke uitspraak toch aansprakelijk wordt geacht voor eventuele schade, dan zal de vergoeding daarvan niet meer bedragen dan het gefactureerde bedrag.

Artikel 7. Garantie
Admitech staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken, zij het dat dit niet verder gaat, dan de door haar leveranciers (fabrikanten/importeurs/groothandels) gegeven garanties. De afnemer is verplicht om na aflevering van de zaken deze aanstonds te controleren of deze voldoen aan de overeenkomst. Is er sprake van een offerte dan geldt deze als uitgangspunt. Klachten dienen uiterlijk binnen acht dagen na levering te zijn ingediend. Laat de afnemer deze controle na en/of worden afgeleverde zaken ondoelmatig en/of onjuist gebruikt en/of is de klacht na het verstrijken van genoemde termijn ingediend, dan is Admitech van haar garantieverplichtingen bevrijd. Indien en zolang de afnemer nog niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, is Admitech niet gehouden om haar garantieverplichtingen jegens wie dan ook gestand te doen. Indien de afnemer met inachtneming van het voorgaande terecht een beroep doet op onderhavige bepaling, dan heeft hij recht op herstel van de gekochte zaak of vervanging, indien herstel om technische of financiële redenen niet reëel is, zulks ter beoordeling van Admitech. Indien het zaken betreft welke vallen onder de door de leveranciers van Admitech gegeven garantie, dan wordt de klacht ter beoordeling aan hen voorgelegd. Wordt de klacht door de leverancier ongegrond geacht, dan kan Admitech de door haar ter zake gemaakte kosten in rekening brengen bij de afnemer.

Artikel 8. Overige bepalingen
Bij geschillen is bij uitsluiting toepasselijk het Nederlands recht en naar gelang de absolute bevoegdheid zullen deze in eerste instantie worden voorgelegd aan de kantonrechter in wiens rechtsgebied gedaagde woonachtig c.q. gevestigd is. Alle door Admitech te maken kosten, inclusief die van een eventuele inzake de invordering, waaronder eveneens begrepen de kosten verbonden aan een eventuele faillissementsaanvraag, komen voor rekening van de afnemer.

Menu

Openingstijden

Vanaf 1 januari 2023 gelden de onderstaande openingstijden:

MAANDAG 07.00-17.00 UUR

DINSDAG 07.00-17.00 UUR

WOENSDAG 07.00-17.00 UUR

DONDERDAG 07.00-17.00 UUR

VRIJDAG 07.00-16.00 UUR

ZATERDAG GESLOTEN